top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN FILTA DEN HAAG EN OMSTREKEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer; Filta Den Haag en omstreken (Nederland), kantoorhoudende te (2408KJ) Alphen aan den Rijn aan het adres Kartuizerslaan 27.

 • Opdrachtgever; Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan c.q. voor wie opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Filta Den Haag en omstreken, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, en de wederpartij, hierna te noemen ‘opdrachtgever’.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten en over (rechts)handelingen met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

 4. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden of de situatie beoordeeld te worden naar ‘de geest’ van de bepalingen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn verblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers van opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgends de alsdan gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor het een oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk vooral prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van de uitvoering.

 2. Opdrachtnemer mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of materiaal. Het recht om prijsstijgingen door te berekenen geldt ook indien (wettelijke) voorschriften daartoe aanleiding geven, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 6 Betaling

 1. Voor zover de levering geschiedt op factuur dient de betaling, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 3. Alle betalingen moeten plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn (vervaldag).

 4. Indien de opdrachtgever in geval van een handelsovereenkomst in gebreke blijft in de betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, waarbij gedeelten van een maand als een gehele maand worden aangemerkt, tenzij de wettelijke rente van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is en de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer hanteert een percentage van 15% van de hoofdsom als vergoeding van voornoemde buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Over de verschuldigde incassokosten wordt wettelijke rente berekend.

 

Artikel 8 Ontbinding en opzegging

 1. Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is vastgelegd, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij een fatale termijn laat verstrijken en indien de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht, binnen de overeengekomen termijn blijvend onmogelijk is, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim en is het stellen van bedoelde termijn niet vereist.

 2. De in het vorige lid genoemde termijnstelling is niet vereist, indien de oorspronkelijke termijn voor de ommekomst daarvan is verlengd en de in het vorige lid bedoelde nakoming na verloop van de verlengde termijn is uitgebleven.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing raakt, de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, de opdrachtgever zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

 4. Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal in geval van een ontbinding afrekening plaatsvinden op basis van de door opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte werkzaamheden en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst aangegane verplichtingen. Opdrachtnemer is niet gehouden de opdrachtgever op enigerlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de ontbinding van de overeenkomst.

 5. Het nalaten door één van de partijen om binnen de in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover opdrachtnemer zaken aan opdrachtgever levert, dan blijven deze geleverde zaken het eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen (onder meer, de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, zoals betaling, enz.).

 2. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren mits naleving van alle wettelijke voorschriften is niet bevoegd de zaken, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, te gebruiken.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 4. Mocht opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Reclames

 1. Indien en voor zover opdrachtnemer zaken aan opdrachtgever levert, dan dient opdrachtgever de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd,

 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenkomen met hetgeen is overeengekomen,

 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale doeleinden.

 1. Reclames over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en alle andere reclames met betrekking tot de geleverde goederen dienen binnen 8 dagen aan opdrachtnemer bekend te worden gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame worden de geleverde zaken geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Voor schade van de opdrachtgever als gevolg van (toerekenbaar) tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer of als gevolg onrechtmatig handelen van laatstgenoemde, is opdrachtnemer -behoudens opzet of grove schuld van hem of zijn leidinggevende ondergeschikte- niet aansprakelijk.

 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen aanspraken van derden verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, behoudens voor zover er schade is ontstaan door opzet of grove schuld van hem om zijn leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtnemer wordt op eerste verzoek daartoe schadeloosgesteld door opdrachtgever.

 3. Indien opdrachtnemer evenwel toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomende geval.

 4. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in het hiervoor in lid 3 genoemde geval niet tot uitkering van de schade overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 10.000,00.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele aanspraken van derden of de opdrachtgever te verrekenen met openstaande vorderingen. Voor zover de vordering van de opdrachtnemer op opdrachtgever, als bedoeld in de vorige volzin, onvoldoende is om de in de eerste volzin van dit lid genoemde aanspraken te compenseren, is de opdrachtgever verplicht om de alsdan resterende schade op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te voldoen.

 6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden een redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke (product)aansprakelijkheid van opdrachtnemer ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, gebrek aan personeel en ziekte van het personeel in het bedrijf van opdrachtnemer wordt daaronder inbegrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 2. Indien partijen gedurende een periode van twee maanden ten gevolge van overmacht hun verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen nakomen, dan heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 3. Beide partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht zich voordoet, hun verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 4. Voor zover opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en het nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is opdrachtnemer gerechtigd dit gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De opdrachtgever dient alle intellectuele of industriële eigendomsrechten die rusten op de door opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten geheel en onvoorwaardelijke te respecteren.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in de eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

bottom of page